สถิติการสมัคร

แผนภูมิแท่ง และตาราง แสดงข้อมูลการสมัครเรียนที่มีสถานะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งไม่นับรวมรายการของผู้สมัครที่มีสถานะดังต่อไปนี้
รหัส ชั้น ม. ประเภท จำนวน (คน)
14 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จำนวนรับ 200+20 คน) 127
15 1 นักเรียนทั่วไป (จำนวนรับ 160 คน) 490
17 1 เงื่อนไขพิเศษ (จำนวนรับ 20 คน) 3
43 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 44 คน) 108
44 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 18 คน) 53
45 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL (จำนวนรับ 26 คน) 29
รวม 810

ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น (แยกตามวัน)

วันที่ จำนวนผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น
2023-03-11 225
2023-03-12 137
2023-03-13 71
2023-03-14 276
2023-03-15 100
2023-03-21 1

ม. 4 สมัครมากกว่า 1 ประเภท : 0 รายการ
จำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทหรือสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ม.4 และประเภทอื่น(ประเภททั่วไป, เงื่อนไขพิเศษ) ม.4 จำนวน 0 รายการ ซึ่งการนับจำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทนี้ไม่นับรวมผู้สมัครที่สมัครความสามารถพิเศษ ม.1 ที่มีสถานะรอตรวจพอร์ต เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ผ่านระบบจะยกเลิกรายการสมัครอื่น ๆ (เช่น ประเภท ม.1 ทั่วไป) ให้โดยอัตโนมัติ


ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครยังไม่เสร็จสิ้น

สถานะ จำนวน
รอตรวจสอบคุณสมบัติ 3