สถิติการสมัคร

แผนภูมิแท่ง และตาราง แสดงข้อมูลการสมัครเรียนที่มีสถานะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งไม่นับรวมรายการของผู้สมัครที่มีสถานะดังต่อไปนี้
รหัส ชั้น ม. ประเภท จำนวน (คน)
14 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 167
15 1 นักเรียนทั่วไป 482
16 1 ความสามารถพิเศษ 11
17 1 เงื่อนไขพิเศษ 1
43 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 114
44 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 65
45 4 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL 18
61 4 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1
62 4 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 1
63 4 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL 1
71 4 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 0
72 4 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 0
73 4 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL 0
รวม 861

ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น (แยกตามวัน)

วันที่ จำนวนผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น
2021-04-24 476
2021-04-25 179
2021-04-26 75
2021-04-27 76
2021-04-28 44
2021-04-29 6
2021-04-30 3
2021-05-03 1
2021-05-10 1

ม. 4 สมัครมากกว่า 1 ประเภท : 14 รายการ
จำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทหรือสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ม.4 และประเภทอื่น(ประเภททั่วไป, เงื่อนไขพิเศษ) ม.4 จำนวน 14 รายการ ซึ่งการนับจำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทนี้ไม่นับรวมผู้สมัครที่สมัครความสามารถพิเศษ ม.1 ที่มีสถานะรอตรวจพอร์ต เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ผ่านระบบจะยกเลิกรายการสมัครอื่น ๆ (เช่น ประเภท ม.1 ทั่วไป) ให้โดยอัตโนมัติ


ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครยังไม่เสร็จสิ้น

สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้อัปโหลดเอกสาร 8