สถิติการสมัคร

แผนภูมิแท่ง และตาราง แสดงข้อมูลการสมัครเรียนที่มีสถานะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งไม่นับรวมรายการของผู้สมัครที่มีสถานะดังต่อไปนี้
รหัส ชั้น ม. ประเภท จำนวน (คน)
11 1 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP 65
12 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE 186
13 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ : GM 121
41 4 ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : SMT 70
42 4 ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : SME 57
รวม 499

ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น (แยกตามวัน)

วันที่ จำนวนผู้สมัครที่สถานะการสมัครเสร็จสิ้น
2024-02-10 79
2024-02-11 70
2024-02-12 115
2024-02-13 155
2024-02-14 80

ม. 4 สมัครมากกว่า 1 ประเภท : 0 รายการ
จำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทหรือสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ม.4 และประเภทอื่น(ประเภททั่วไป, เงื่อนไขพิเศษ) ม.4 จำนวน 0 รายการ ซึ่งการนับจำนวนผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 ประเภทนี้ไม่นับรวมผู้สมัครที่สมัครความสามารถพิเศษ ม.1 ที่มีสถานะรอตรวจพอร์ต เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ผ่านระบบจะยกเลิกรายการสมัครอื่น ๆ (เช่น ประเภท ม.1 ทั่วไป) ให้โดยอัตโนมัติ


ตารางแสดงยอดผู้สมัครที่สถานะการสมัครยังไม่เสร็จสิ้น

สถานะ จำนวน
รอตรวจสอบคุณสมบัติ 1