ระบบรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป โรงเรียนภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่

นับถอยหลังปิดการรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
15 นักเรียนทั่วไป
17 เงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

43 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
44 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
45 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?