ระบบรับสมัครนักเรียน รอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่

นับถอยหลังปิดการรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP
12 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE
13 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ : GM

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

41 ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : SMT
42 ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : SME

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?