ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนภูเขียวรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เปิดรับสมัคร 24 เมษายน เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

ระบบเปิดให้ใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น

แนะนำให้ใช้งานผ่านโปรแกรม/แอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นับถอยหลังปิดการรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
15 นักเรียนทั่วไป
16 ความสามารถพิเศษ
17 เงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

43 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
44 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
45 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL
61 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
62 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
63 ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL
71 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
72 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
73 เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?