ระบบรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป โรงเรียนภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่

นับถอยหลังปิดการรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จำนวนรับ 200+20 คน)
15 นักเรียนทั่วไป (จำนวนรับ 160 คน)
17 เงื่อนไขพิเศษ (จำนวนรับ 20 คน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

43 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 44 คน)
44 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 18 คน)
45 นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL (จำนวนรับ 26 คน)

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?